Prioriteringsgrunder för Tolkcentralen i Region Stockholm

Prioriteringsgrunder

Bakgrund

Enligt HSL (2017:30) 8 kap 7§ är regionerna skyldiga att kostnadsfritt tillhandahålla och erbjuda tolkservice för vardagstolkning. Regionernas tolktjänst ska erbjuda tolk vid kommunikation mellan personer med dövhet, dövblindhet eller grav hörselnedsättning.

Med vardagstolkning avses tolktjänst i situationer av privat karaktär, vid besök hos hälso- och sjukvården, vid vissa grundläggande situationer i arbetslivet, vid fritidsaktiviteter och för att delta i föreningslivet.

Med begreppet vardagstolkning syftas i dessa prioriteringsgrunder på tolktjänster som Region Stockholm enligt lag ska erbjuda och finansiera(1).

Undantag för regionens skyldighet att erbjuda kostnadsfri tolktjänst är:

 • Tolktjänster inom utbildning vid grundskolor, gymnasium, folkhögskolor, högskolor och universitet samt andra utbildningsanordnare med statliga anslag

 • Tolktjänster hos myndigheter eller samhällsorgan som till exempel socialtjänst eller rättsväsendet

 • Tolktjänster som är arbetsplatsrelaterade så som när en anställd ska utföra sitt arbete eller fortbilda sig

Varje enskild tolkanvändare har rätt att beställa tolktjänst från Tolkcentralen, för att kunna vara delaktig i samhället, ge och ta emot information på sitt eget språk. Utifrån uppdragets art gör Tolkcentralen en första bedömning

 • Om det är ett uppdrag som ingår i verksamhetens kostnadsansvar

 • Om efterfrågad kompetens kan erbjudas via upphandlad entreprenör.

Vid de tillfällen då Tolkcentralen inte kan åta sig alla beställda uppdrag görs en prioritering som utgår från uppdragets art och den information som lämnats vid beställningen

(1) Vad lagen avser med vardagstolkning beskrivs i Hälso- och sjukvårdslagen(2017:30) 8 kap 7§), En väg till delaktighet och inflytande (SOU 1991:97), Lagen om Stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), Teckenspråk och teckenspråkiga (SOU 2006:54), Begreppet vardagstolkning – om landstingets ansvar för tolk till döva, dövblinda och hörselskadade (Socialstyrelsens utredning, dec. 2008), En samlad tolktjänst (SOU 2011:83).

Prioriteringsgrunder

De faktorer som påverkar prioriteringen är

 • Om uppdraget är av akut eller oåterkallelig karaktär
 • Om uppdraget är i kategorin hälso- och sjukvård
 • Beställningstillfälle, för likvärdiga uppdrag som ska ske samma tidpunkt
 • Tolkanvändare som väldigt sällan beställer/får tolk
 • Tolkanvändare med dövblindhet
 • Tolkanvändare under 18 år
 • Tolkanvändarens personliga upplevelse av tolkbehovet
 • Kvällar och helger kan andra prioriteringsgrunder finnas, till exempel geografiska

Högsta prioritet

Det vill säga uppdrag som alltid prioriteras högst och där beställningstillfället inte är avgörande.

Uppdrag där tolkanvändarens personliga integritet berörs. Det vill säga uppdrag från alla rubriker inom vardagstolkning till exempel inom sjukvård, på arbetsplatsen, i skolan eller samhällsservice.

 • Sjukvårdande insatser där det finns risk för liv och hälsa
 • Ärenden inom socialtjänsten av akut karaktär eller annan myndighet där ärendet är av akut karaktär.
 • Arbetsplatsmöte där det t ex ska vara samtal om varsel eller annat som är avgörande för individens försörjning
 • Samtal med skolpersonal om problem eller andra akuta händelser
 • Bankbesök som avsevärt berör den personliga ekonomin
 • Oåterkalleliga uppdrag. Dvs situationer och sammanhang som inte återkommer.
  Exempel på tolkuppdrag bröllop, dop, begravningar m m

Hög prioritet

Det vill säga uppdrag som prioriteras utifrån beställningsdatum och frekvens.

Uppdrag inom hälso- och sjukvård:

 • Sjuksköterskebesök
 • Läkarbesök
 • Fysioterapi
 • Tandläkarbesök
 • Psykologbesök

Uppdrag som berör arbetsliv, förvärvsinkomst:

 • Arbetsplatsmöten (ca 10 per år)
 • Medarbetarsamtal
 • Lönesamtal
 • Fackliga möten
 • Anställningsintervju

Övriga myndighetskontakter:

 • I vissa fall vid första kontakten med myndighet, till exempel polisanmälan.
 • Passansökan hos polisen

Uppdrag för förtroendevalda:

 • Styrelsemöten inom intresseorganisation

Övrigt:

 • Föräldramöten
 • Inskolning
 • Bankbesök
 • Möte med hantverkare
 • Kontraktsskrivning

Övriga uppdrag:
Det vill säga uppdrag som prioriteras utifrån rådande resurser

 • Fritidsaktiviteter
 • Föreningsliv