Vardagstolkning

Vardagstolkning och tolkmetoder

Region Stockholm tillhandahåller tolkservice inom begreppet vardagstolkning.
Tolkservice inom vardagstolkning är kostnadsfri.

Vardagstolkning innebär tolkning i vardagslivets olika situationer som:

 • hälso- och sjukvård
 • föräldramöten
 • Viss arbetsplatstolkning till exempel informations- och fackliga möten.
 • viss samhällsservice (bankbesök, hantverkare, mäklare m fl)
 • föreningslivs- och fritidsaktiviteter
 • oåterkalleliga händelser (dop, bröllop eller begravning)

Regionens tolkservice kan inte användas till:

 • tolkning i utbildning vid grundskola, gymnasieutbildning, folkhögskola, högskola, universitet och andra utbildningsanordnare med statligt anslag. Gäller även för elevärenden, till exempel utvecklingssamtal.
 • tolkning inom arbetslivet som gäller utförande av arbete eller kompetenshöjande insatser.
 • tolkning till bokat besök hos myndighet eller samhällsorgan, som till exempel socialtjänst eller polis.

Tolkcentralen erbjuder följande tolkmetoder:

 • teckenspråkstolkning
 • dövblindtolkning - visuellt/taktilt teckenspråk, tydligt tal och handalfabet
 • skrivtolkning
 • skrivtolkning på distans
 • tecken som stöd
 • tolkstöd - tolkstödjaren tolkar mellan svenskt och annat lands teckenspråk och förmedlar det till teckenspråkstolken

Att använda tolk: 

 • tolken har tystnadsplikt.
 • tolken följer Tolk- och översättarinstitutets (TÖI) etiska riktlinjer.
 • tolken tolkar i jag-form.
 • tolken förmedlar allt som tecknas och hörs.
 • tolken tolkar simultant vilket innebär samtidigt som du talar eller tecknar.
 • tala i vanlig samtalstakt.
 • om flera personer deltar i samtalet – tala en i taget.
 • tolken deltar inte i samtalet.
 • håll den bokade tiden, det vill säga start- och sluttid.