Välkommen till tolkcentralen

Vi tillhandahåller teckenspråkstolkning till personer med döv och dövblindhet samt skrivtolkning och tecken som stöd till personer med grav hörselnedsättning eller vuxendövhet.

Tolkservice som gäller vardagstolkning är kostnadsfri och innebär tolkning i olika situationer i vardagslivet:

  • hälso- och sjukvård
  • fackliga möten
  • informationsmöten i arbetslivet
  • föräldramöten
  • föreningslivs- och fritidsverksamheter

Tolkcentralen anlitar upphandlade tolkbolag till uppdrag inom området vardagstolkning och som utförs inom Region Stockholm.
Beroende på tolkmetod upphandlas tjänsten i två olika tolkavtal.
Ett avtal trädde i kraft den 1 november 2019 och det andra den 1 januari 2021.

Tolkarna som anlitas har tystnadsplikt och följer Tolk-och översättarinstitutets (TÖI) etiska riktlinjer.

Avboka din tolkbeställning

Vänligen meddela alltid Tolkcentralen om du inte behöver tolk senast två dagar före tolktillfället eller så snart som möjligt. Om avbokningen når Tolkcentralen mindre än 24 timmar måste Tolkcentralen ersätta tolkbolaget för det inställda tolkuppdraget.