Tolk till skola eller annat utbildningsorgan

Tolk i skolan

Tolkcentralens huvuduppgift är att ta emot och förmedla tolkbeställningar inom området vardagstolkning för personer med dövhet, dövblindhet och grav hörselskada, enligt Hälso- och sjukvårdslagen 8 kap 7§.

Tolkcentralen tillhandahåller tolkning till

  • föräldramöten
  • skolavslutningar eller andra gemensamma aktiviteter för föräldrar och barn

Tolkcentralen tillhandahåller inte tolk till

  • undervisning vid grundskola, gymnasieutbildning, folkhögskola, högskola, universitet och andra utbildningsanordnare med statligt anslag
  • elevärenden, till exempel utvecklingssamtal eller andra bokade möten. Skolan bokar och bekostar tolk direkt hos tolkbolag.